Presentation of Department

Memberships - Professional Activities

doc. MUDr. Miloslav Franěk, Ph.D.


 • Society for Neuroscience

 • Česká fyziologická společnost

 • Česká společnost pro neurovědy

 • Společnost pro studium a léčbu bolesti


doc. MUDr. Jan Mareš, CSc.


 • Česká fyziologická společnost - předseda

 • Společnost pro neurovědy - člen výboru

 • Společnost pro psychosomatické integrace

 • International Brain Research Organization

 • International Union of Physiological Societies

 • Federation of European Physiological Societies - národní delegát

 • Oborové rady PGDS Biomedicíny: Fyziologie a patofyziologie člověka a Neurovědy

 • Komise pro obhajoby disertačních prací a komise pro státní doktorské zkoušky LF UK Hradec Králové


MUDr. Iveta Matějovská, CSc.


 • Liga proti epilepsii ČLS JEP


MUDr. Marie Pometlová, CSc.


 • Česká fyziologická společnost JEP

 • Liga proti epilepsii JEP

 • Psychosomatická společnost JEP

 • Česká a Slovenská etologická společnost

 • Česká neuropsychofarmakologická společnost


prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.


 • Česká lékařská akademie - místopředseda

 • Vědecká rada Fyziologického ústavu AV ČR

 • Česká fyziologická společnost - člen revizní komise, člen výboru

 • Společnost pro studium a léčbu bolesti JEP - člen výboru

 • Společnost pro patologickou a klinickou fyziologii ČLS JEP - člen výboru a předseda revizní komise

 • Societé de Physiologie, národní sekretář pro Českou republiku a Slovenskou republiku (od roku 1993)

 • New York Academy of Sciences

 • Society for Neuroscience

 • Academia Europea

 • The Physiological Society

 • Federation of European Physiological Societies

 • International Brain Research Organization člen národního komitétu

 • International Association for the Study of Pain


prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.


 • Česká fyziologická společnost JEP

 • Česká lékařská komora

 • Česká společnost pro neurovědy JEP

 • Česká neuropsychofarmakologická společnost

 • Society for Neuroscience USA

 • Society for Behavioral Neuroendocrinology

 • American Psychological Association

 • International Brain Research Organization

 • European Centre for Women and Youth in Science


PharmDr. Martina Škurlová


 • Česká fyziologická společnost ČLS JEP


PharmDr. Andrea Štofková, Ph.D.


 • Česká fyziologická společnost ČLS JEP


doc. MVDr. Šimon Vaculín, Ph.D.


 • Česká fyziologická společnost

 • Společnost pro studium a léčbu bolesti

 • Česká společnost pro neurovědy

 • Society for Neuroscience

 • Odborná komise 3. LF UK pro ochranu pokusných zvířat

 • Pain in Europe IV (2003): Congress of EFIC - člen Local Organizing Committee


doc. RNDr. Anna Yamamotová, CSc.


 • Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

 • Fyziologická společnost

 • Mezioborová společnost psychosomatických integrací – člen výboru

 • Společnost pro biologickou psychiatrii

 • Odborná pracovní skupina pro chronobiologii při České bioklimatologické společnosti

 • IBRO - International Brain Research Organization


Memberships in Editorial Board

doc. MUDr. Miloslav Franěk, CSc.


 • Veterinární lékař – šéfredaktor, předseda redakční rady


doc. MUDr. Jan Mareš, CSc.


 • Československá fyziologie – vedoucí redaktor

 • Acta Medica Martiniana - Journal for Biomedical Sciences


prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.


 • Neuroendocrinology Letters – asssociate editor

 • Biogenic amins – associate editor

 • Physiological Research

 • Bolest - šéfredaktor časopisu

 • Československá fyziologie – zástupce šéfredaktora

 • Psychiatrie

 • Veterinární lékař


doc. MVDr. Šimon Vaculín, Ph.D.


 • Veterinární lékař

 • Časopis pro klinickou praxi v oboru malých zvířat – šéfredaktor, předseda redakční radyLast change: July 20, 2018 15:15 
Share on:  
Contacts

Third Faculty of Medicine

Charles University

Ruská 87, 100 00 Prague 10

Czech Republic


Phone.: +420 267 102 111

Fax: +420 267 311 812


Data Box ID: piyj9b4

ID No.: 00216208, VAT No.: CZ00216208


How to reach us


Your opinion