Přijímací řízení

Přihlášky

Příjem přihlášek ke studiu doktorských studijních programů pro akademický rok 2017/2018 do 30. 4. 2017 na Oddělení administrativy vědy a výzkumu - doktorské studium 3. LF UK.


Podmínkou pro přijetí je ukončené vysokoškolské vzdělání na úrovni magisterského studijního programu, a to nejpozději k 30. 9. 2017 a úspěšným absolvováním ústního pohovoru před zkušební komisí. Přijímací řízení se řídí příkazem děkana 32/2016 - Vyhlášení přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 do akreditovaných doktorských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia se standardní délkou studia čtyři roky s výukou v českém a anglickém jazyce na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.


K řádně vyplněné přihlášce (formulář přihlášky, formulář přílohy přihlášky) uchazeč doloží:


  • potvrzení o zaplacení poplatku ve výši 540,- Kč (bankovním převodem na účet fakulty číslo 22734101/0100 nebo poštovní poukázkou typu A, variabilní symbol 1006, konstantní symbol 0379)

  • stručný odborný životopis

  • doklad o ukončeném vysokoškolském vzdělání na úrovni magisterského studijního programu

  • anotaci výzkumného projektu schválenou a podepsanou budoucím školitelem

  • a ostatní doklady hodné zřetele (např. přehled dosavadních publikací uchazeče, doklad o státní zkoušce z angličtiny, doklad o vědecké praxi doma či v zahraničí apod.).

  • 3. LF UK vyžaduje v příloze k přihlášce vyplněné uvažované krytí výzkumu (grant školitele), souhlas vedoucího školitelova pracoviště a koordinátora příslušného výzkumného záměru fakulty


Informace o studijních oborech, předepsaný formulář přihlášky, přílohu přihlášky ke studiu lze získat na děkanátu 3. LF UK, Oddělení administrativy vědy a výzkumu

Veškeré informace jsou dostupné na internetové adrese http://dspb.avcr.cz.


Na webových stránkách 3. LF UK jsou vyvěšeny podrobné informace o jednotlivých školitelích fakulty a jejich tématech.

Termíny přijímacích pohovorů

Termíny přijímacích pohovorů do doktorského studia v akademickém roce 2017/2018 (podané přihlášky do 30. 4. 2017).


Studijní program

řádný termín

náhradní termín

místo konání přijímacích pohovorů

Farmakologie a toxikologie

Purkyňův ústav, Albertov 4, 128 00 Praha 2, seminární místnost "veranda", 1. p. v náhradním termínu tamtéž

Experimentální chirurgieÚstav normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK, Ke Karlovu 4, Praha 2 - přízemí.

Fyziologie a patofyziologie člověka

Fyziologický ústav 1. LF UK, Albertov 5, Praha 2

Neurovědy

Neurologická klinika 1. LF UK, Kateřinská 30, Praha 2

Molekulární a buněčná biologie,genetika a virologie

Seminární místnost BiolS2, Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK, Albertov 4, 128 01 Praha 2 - přízemí vpravo

Lékařská biofyzika

zasedací místnost Ústavu biofyziky a informatiky, Salmovská 1, Praha 2

Preventivní medicína

Sál prof. Radany Königové děkanát 3. LF UK, Ruská 87, Praha10

Imunologie

zasedací místnost Sektoru imunologie, Mikrobiologický ústav AV ČR, Vídeňská 1083, Praha 4 - Krč

Biologie a patologie buňky

Ústav buněčné biologie a patologie 1. LF UK, Albertov 4, 128 01 Praha 2, seminární místnost

Biochemie a patobiochemie

Děkanát 1. LF UK, Na bojišti 3, Praha 2, zasedací sál v přízemí budovy


Poslední změna: 3. duben 2017 15:20 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor