Home > Pracoviště > Středisko vědeckých informací > Evidence publikací 3. LF > Evidence publikační činnosti, sběr dat > Pokyny pro sběr dat k ostatním publikacím nebo k těm, které se RIV nehlásí

Pokyny pro sběr dat k ostatním publikacím nebo k těm, které se RIV nehlásí

Evidence ostatní publikační a prezentační aktivity nebo publikací, které se do RIV neodesílají nebo nemohou být do RIV odeslány. Jsou zasílány na UK.

V OBD 3. LF lze evidovat jakoukoli publikační nebo prezentační aktivitu pracovníka nebo studenta PGS. Evidenci provádíte zvolením tzv. Formy (formulář pro konkrétní typ aktivity se základními daty pro její evidenci). Pro vyplnění běžné publikační nebo prezentační činnosti postačí vyplnění jen červeně označených polí - povinná pole pro evidenci v příslušném formuláři (kromě pole autor - musí být všichni autoři, tak jak jsou uvedeni v publikaci nebo v prezentaci.) Ostatní případně zobrazená pole formuláře (černě nebo oranžově nadepsaná již vyplňovat nemusíte).

Za 3. LF se preferují k evidenci tyto typy dokumentů, pokud již nejsou nahlášeny pro RIV:

 • publikace, které se nemohou hlásit do RIV (z věcného hlediska do RIV nepatří nebo vyšly v časopisech, které jsou z hodnocení RIV vyloučeny)
 • publikace vydané v knižní podobě - autor  celé monografie, učebnice, příručky, překlady, encyklopedie, sborníky, apod
 • publikace vydané v knižní podobě - autor části v knize - kapitoly z knih, statě ze sborníků, publikované přednášky, nikoliv abstrakta
 • publikace vydané v časopisech - původní, přehledové, kazuistiky, recenze, ostatní, popularizující,  nikoliv abstrakta 
 • dizertační a habilitační práce
 • audiovizuální dokumenty - videonahrávky, filmy, CD, DVD
 • počítačové programy
 • patenty
 • elektronické publikace
 • uspořádání konferencí, workshopů, odborných sjezdů
 • legislativní dokumenty, metodiky, doporučení, atp.

Lze evidovat, ale není striktně vyžadováno:

 • abstrakta v časopisech, abstrakta ve sbornících
 • přednášky, postery

Neeviduje se:

 • recenzentní posudky, zprávy ke grantům, letáky, instruktážní návody

Obecné pokyny

 1. Do evidence se zahrnují publikace pracovníků s úvazkem u 3. LF UK a publikace postgraduálních nebo pregraduálních studentů 3.LF.
 2. Publikace se zadávají v průběhu celého roku zapsáním do systému OBD 3.0 autorem nebo pověřenou osobou za pracoviště, ukončení sběru je vždy k 1.3. 
 3. SVI ověřuje dodané záznamy, tzn. kompletnost a správnost dodaných údajů. V případě nejasností či doplnění je v systému OBD 3.0 vrací zpátky k dopracování (ikona vráceno).
 4. Pokud nejsou údaje k publikaci kompletní a nelze je v databázích (Medline, EMBASE, WoS nebo BMČ) či v primárních pramenech dohledat a ověřit, je vyžadována kopie plné publikaci pro doložení a správný zápis citace.
 5. Nesprávné, nedoplněné nebo neověřené záznamy o publikaci či prezentaci v případě nulové odezvy se z databáze odstraňují.
 6. Je možné uvést i práce v tisku nebo přijaté do tisku - označuje se v OBD jako N - neuplatněný výsledek. Takovýto záznam pak sami průběžně kontrolujeme a doplníme po vytištění.
 7. Každý autor si samostatně určuje, jaké a kolik publikovaných prací do databáze publikační činnosti nahlásí.

Údaje k publikační činnosti se zadávají:

 • jen přímo do systému OBD 3.0 - vstup do systému a návody jsou vyvěšeny - zde
Upravila PhDr. Martina Hábová

11. 10. 2012