Co je RIV

Publikace do RIV za 3. LF UK  předává pouze Středisko vědeckých informací a to konverzí záznamů z databáze publikační činnosti OBD - https://obd3.lf3.cuni.cz. Všechny publikace pro RIV musí být zapsány v OBD a musí mít vyplněné všechny údaje povinné pro RIV). TOPlist

Co je to RIV - Registr informací o výsledcích - publikacích   (Více informací na stránce   Rady pro výzkum, vývoj a inovace - http://www.vyzkum.cz)

Hodnocením vědy a výzkumu financovaných z veřejných prostředků byla pověřena Rada pro výzkum, vývoj a inovace, která je odborným a poradním orgánem vlády České republiky. Pro sledování a kontrolu vědy a výzkumu zavedla specifický Informační systém výzkumu, vývoje a inovací (IS VaV), ve kterém jsou shromažďovány, zpracovány a poskytovány informace a údaje o výzkumu a vývoji podporovaném z veřejných i neveřejných finančních prostředků.

Informační systém VaVaI (IS VaV) se skládá z několika součástí, mimojiné z:

 1. Centrální evidence projektů výzkumu a vývoje - CEP (laicky řečeno granty a projekty) 
 2. Rejstřík informací o výsledcích - RIV (laicky řečeno publikační a aplikační výsledky vzniklých z financování výzkumných projektů nebo vzniklých z výzkumné aktivity finančně podporované z jiných zdrojů - veřejné prostředky, operační programy, evropské projekty a dalších finančních zdrojů)


puntik oranzovy  REJSTŘÍK INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH - RIV - evidence publikací, vzniklých z výzkumné aktivity pracovišť financovaných z grantových projektů, výzkumných záměrů, ze specifického výzkumu, operativních programů nebo z veřejných či neveřejných zdrojů a dalších finančních zdrojů
- obecné pokyny pro sběr dat pro RIV

 • Tento registr neslouží pro kompletní přehled publikační činnosti autora či řešitele.
 • Sběr dat pro RIV podléhá přísným věcným a formálním pravidlům a několikerým kontrolám na více úrovních - kontrolní programy.
 • Ke sběru publikací a údajů k publikaci do RIV jsou vydávána každoročně nová pravidla a pokyny stanovená Radou pro vědu a výzkum - tzv. Pravidla pro sběr RIV. 
 • Publikace pro RIV musí splňovat kritéria pro publikace jak věcná, tak i formální. Vždy se kromě jiných údajů uvádí k publikaci český a anglický název, český a anglický krátký abstrakt a anglická klíčová slova a zdroj nebo způsob financování.
 • Data do RIV jsou dodávána kumulativně za instituci a to pouze prostřednictvím SVI 3. LF a to 1x za rok - vždy v průběhu prvního čtvrtletí. Publikace za 3. LF pro RIV se odevzdávají na Ústřední knihovně na UK, která je přeposílá jednotlivým poskytovatelům, (např. MŠMT, MZd, GAČR), kteří data opět zkontrolují jejich kontrolním programem. Teprve oni data odevzdávají na sekretariát Úřadu vlády, který je do informačního systému VaVaI - RIV nahraje.
 • Do RIVu se odevzdaná data promítnou až po všech kontrolách a to nejdříve na létě daného roku.
 • Každý výzkumný projekt musí mít alespoň jednu publikaci.
 • Podle počtu bodů z odevzdaných a hodnocených publikací v RIV jsou přidělovány finanční prostředky na vědu a výzkum pro instituce. Též je to jedno z kritérií pro výpočet odměn pro pracovníky 3. LF za publikační činnost.
 • Odevzdané publikace v RIV jsou zdrojovým podkladem jednak pro hodnocení výzkumných organizací jako celek a jednak i pro hodnocení jednotlivých grantů. Hodnocení od roku 2004 do současnosti najdete na stránkách RVVI zde.

3. 11. 2016