Seznam deponátních knihoven - vstup do intranetu

Deponátní knihovny stav k roku 2014  - řazeno podle názvu pracoviště

Podrobnosti k deponátní knihovně (tj. aktuálně evidované fondy - knihy+časopisy,  přehled deponátních výpůjček na koho a do kdy,  najdete na intranetu po kliknutí na název pracoviště.

  1. Silně označené ústavy mají evidované deponátní fondy na deponátní čtenáře k roku 2014.
  2. Nezvýrazněná pracoviště nemají k roku 2014 žádný evidovaný deponátní fond.
  3. Neuvedená pracoviště - neměli nikdy od roku 1995 žádný evidovaný fond.
  4. Revize deponátních výpůjček probíhají průběžně, podle nastavené výpůjční lhůty. Protokoly z komplexních revizí fondů, které v časových intervalech provádí SVI, jsou uvedeny na intranetu zde.
  5. Odepsané a vyřazené monografie z majetku fakultní knihovny a deponátních knihoven schválené děkanem fakulty jsou po ukončení kalendářního roku vystaveny na intranetu zde.
  6. Seznam deponátních čtenářů a výpůjček k 4.11.2014 - ke stažení (xlsx) zde.

 

  • Nákup, evidence fondu a potvrzení účetních dokladů k deponátním knihovnám zajišťuje paní Oldřiška Jonáková. (linka 2552, přízemí, č. dv. 110). (Při nákupu knih a časopisů na deponátní knihovny od září 2011 v souvislosti s elektronickými objednávkami je nutné pro zajištění nákupu přes SVI dodat (elektronicky nebo e-mailem) schválenou objednávku (vytištěnou nebo elektronicky) z ekonomického systému.) - viz informace ve VNS 32/2011.
  • Půjčování, výdej a prodlužování, převody deponátních výpůjček zajišťuje knihovna. (linka 2103, přízemí, č.dv. 114)
  • Vyřazování fondu a kontrolu deponátní knihovny zajišťuje vedoucí SVI (linka 2547, 5. patro, č. dv. 547)

 

Budova 3. LF UK a pavilón 19 Areál FNKV Budova SZŠ a ostatní areály
Děkanát Dermatovenerologická klinika CISP
Gynekologická klinika -
odd. molekulární biologie a patologie buňky
Gynekologicko-porodnická klinika Ústav jazyků
Gynekologická klinika -
odd. nádorové biologie
Chirurgická klinika Ústav etiky
Klinika psychiatrie a lékařské psychologie
- od. psychologie
I. interní klinika Ústav ošetřovatelství
Oddělení primární péče II. interní klinika  
Ústav anatomie III. interní - kardiologická klinika Ústav normální, patologické a klinické fyziologie
Ústav biochemie a buněčné a molekulární biologie Klinika anesteziologie a resuscitace  
Ústav epidemiologie a biostatistiky  Klinika dětí a dorostu Klinika infekčních nemocí
Ústav farmakologie Klinika nukleární medicíny Klinika pneumologie a hrudní chirurgie
Ústav histologie a embryologie Klinika otorinolaryngologická  
Ústav imunologie Klinika plastické chirurgie  
Ústav lékařské biofyziky a informatiky Klinika popáleninové medicíny  
Ústav lékařské genetiky Klinika pracovního a cestovního lékařství  
Ústav hygieny Klinika rehabilitačního lékařství  
Ústav pro studium obezity a diabetu Neurochirurgická klinika  
Ústav výživy Neurologická klinika  
Ústav zdraví dětí a mládeže Oftalmologická klinika  
 Kabinet veřejného zdravotnictví Ortopedicko-traumatologická klinika  
  Radiodiagnostická klinika  
  Radioterapeutická a onkologická klinika  
  Stomatologická klinika  
  Urologická klinika  
     
  Ústav laboratorní diagnostiky  
  Ústav patologie  
  Ústav soudního lékařství  


TOPlist

10. 1. 2017