Informace ke studentským pracem

Stránky obsahují informace pro studenty, kteří si kurz zapsali jako PVK nebo VP a kteří budou zpracovávat práci v rámci kurzu.

Zpracovávání práce

Studenti, kteří si kurz zvolili jako PVK (povinně volitelný kurz) či VP (volitelný předmět), mají jako podmínku zápočtu kromě docházky zpracování přiděleného tématu. Cílem je praktické procvičení dovedností v získávání, interpretaci a prezentaci informací, tedy ty schopnosti, které kurz má studenty naučit.
Výběr tématu je možný již na začátku kurzu při prvním semináři (Dr. Novák) nebo později napsáním na ebm.lf3@seznam.cz. Témata je možné vybrat si z nabízených nebo si vymyslet vlastní. Jde o témata malého rozsahu, kde je třeba udělat rešerši na dané téma (zde je třeba znalost anglického jazyka) a podle nalezených informací vyvodit závěry včetně svého názoru na problematiku, případně jak by student sám v roli lékaře postupoval či jak by pacientovi poradil. Nalezené pak student sepíše do abstraktu (viz níže), který přinese ve trojí kopii (pro 3 posuzovatele) na konferenci. Na konferenci pak výsledky práce prezentuje (s pomocí powerpointové prezentace). Při zpracovávání abstraktu i prezentace je studentovi přidělen konzultant, kterého může přes e-mail kontaktovat s případnými problémy nebo otázkami. Tomu je také možné abstrakt zaslat e-mail a mít tak možnost hrubé korekrury.

Rady pro postup při zpracovávání tématu

 • Prvním krokem by měla být rešerše podle klíčových slov - viz. seminář Doc. Bartoše a P. Martínka a odpovídající handouty.
 • Podle abstractů lze vytipovat několik málo článků, které je dobré stáhnout a přečíst si. Na základě zjištěného je pak třeba udělat závěr a případně přidat vlastní stanovisko k problému.
 • Na základě zjištěných informací pak je třeba zpracovat abstract, který nemá přesáhnout 1 normostranu textu (normální okraje, Times 12pt., řádkování 1,5). Termín odevzdání abstractu je 7 dní před konferencí na adresu konzultanta, s kterým je rovněž možné si v případě problémů domluvit výjimku. Struktura abstractu :
  • Název práce
  • Jméno a příjmení autora
  • Datum odevzdání abstractu
  • Úvod: co (a proč) chci zjistit
  • Metodika: jak jsem to dělal
  • Výsledky: co mi vyšlo, co jsem našel. Suchý popis bez komentářů
  • Diskuse: co si o tom, co mi vyšlo, myslím
  • Závěr: shrnutí
  • Případně přílohy - ne více než 1 strana
Abstracta budou sloužit jako podklad pro konferenci a mohou být vyvěšena na stránkách kurzu.

Při problémech se zpracováváním tématu nebo nejasnostech můžete kontaktovat konzultanta, který je uveden v rozpisu prací.

Konference

Studenti budou přednášet v max. 10 minutách s PowerPointovou prezentací výsledky své práce. Následuje diskuse cca 5 minut. Potom bude studentům poskytnuta zpětná vazba od vyučujících (cca 5 minut). O prezentaci pojednává seminář Dr. Vychytila.

Témata pro letní semestr 2009/2010

1. Způsobuje EBV chronický únavový syndrom? - téma obsazeno
2. Očkování proti Alzheimerově nemoci - reálná terapeutická metoda budoucnosti nebo utopie?
3. Může používání mobilních telefonů zvyšovat riziko výskytu nádorů mozku? - téma obsazeno
4. Ovlivňuje pravidelná konzumace alkoholu kardiovaskulární riziko, případně jak? - téma obsazeno
5. Lze doporučit pacientovi s karcinomem žlučníku chirurgické řešení? Pokud ano, v jakých stádiích? - téma obsazeno
6. Vlastní téma dle fantazie


Pomoc při zpracovávání tématu

Handouty kurzu

Informační zdroje na stránkách SVI:
Portál elektronických zdrojů UK 3.LF - stránka pro přístup k "databázím"
PubMed - vyhledávání informací, abstracta..

Docházka

Pro studenty, kteří mají kurz jako PVK je vyžadována 50% prezence na seminářích, včasné odevzdání abstraktu a aktivní účast (prezentace) na konferenci.

26. 4. 2010