• Aktuality

Aktuality


22. března 2020

Slovo děkana k zaměstnancům 3. lékařské fakulty UK k současné mimořádné situaci

V Praze dne 22.3.2020

 

Čtěte také:

Slovo děkana ke STUDENTŮM 3.LF UK


Milé kolegyně, milí kolegové, vážení pracovníci fakulty,


ocitli jsme se společně ve velmi složité situaci, jakou nikdo z nás nepamatuje. Nemoc Covid-19 způsobená novým typem koronaviru se šíří světem a nerespektuje žádné hranice. Lidé na celém světě mají obavy jak o své zdraví, tak o své ekonomické jistoty. Jak jistě víte, naše fakulta byla mezi prvními, kdo přistoupil k tvrdým nepopulárním opatřením, což se navenek projevilo 5. března rozhodnutím o zrušení našeho plesu, na který jsme se všichni těšili. O pár dnů později k podobně tvrdým opatřením sáhla i vláda České republiky. Je velice potěšitelné, že občané ČR přísná restriktivní opatření v naprosté většině podporují a jsou velmi disciplinovaní. Díky včasnému (přinejmenším v porovnání s ostatními státy EU) přijetí těchto opatření a díky disciplinovanosti a rovněž ohleduplnosti občanů se zatím zdá, že tato nemoc u nás nastupuje pomaleji než ve většině států EU. To je velmi důležité pro to, aby naše zdravotnická zařízení byla schopna nápor nemocných zvládat. Může se však stát, že se tímto postupem trvání restriktivních opatření prodlouží. Je nutno to vnímat tak, že za záchranu životů našich spoluobčanů budeme všichni platit daň v podobě možná delšího trvání restriktivních opatření. Tohle všechno ale jistě víte. Dovolte mi proto přejít ke konkrétním opatřením a plánům vedení fakulty pro nadcházející období.


Kolegium děkana na svém jednání 19. března jednomyslně schválilo strategii fakulty pro následující období. Jejím cílem je minimalizovat dopad složité situace na chod fakulty a na její hlavní poslání. Dovolte mi seznámit Vás touto formou s hlavními body naší strategie.


Studenti posledních ročníků musí mít možnost dostudovat v plánovaném termínu, aby se nezdržel jejich nástup do praxe v létě, kdy budou potřeba nejen v nemocnicích, ale i jinde v praxi. Lze totiž očekávat pokles kapacity zdravotníků v důsledku nemocí a karantén. Již nyní upozorňují někteří primáři z nemocnic, že bez nástupu nových absolventů v létě nebudou schopni zajistit provoz svých oddělení. Proto tento cíl (aby studenti posledních ročníků dostudovali včas) je prioritou č. 1.


Studenti ostatních ročníků musí dostat možnost pokračovat ve studiu bez prodloužení celkové doby studia. Cílem vedení fakulty je umožnit těmto studentům dokončit ročník do 30.9. a to i za cenu vypsání dostatečného počtu termínů zápočtů a zkoušek během července a srpna. Smysl je stejný – aby ani v roce 2021 ani později nedošlo k poklesu počtu absolventů kvůli tomu, že by si velký počet studentů musel studium prodloužit.


Prioritou fakulty z pohledu ekonomického bude zachování zaměstnanosti. Protože lze předpokládat výrazný pokles ekonomiky na úrovni ČR i EU s velkými dopady do státního rozpočtu, je možné, že fakulta bude mít méně finančních zdrojů v roce 2020 a/nebo v roce 2021. Pokud by byl vývoj velmi nepříznivý, hrozilo by propouštění zaměstnanců, jak k tomu již nyní dochází v mnoha soukromých firmách. Tomu se vedení fakulty bude snažit zabránit úspornými opatřeními, proto až do odvolání nebudou udělovány žádné odměny. Udělování odměn je tímto rozhodnutím pozastaveno a pokud to ekonomický vývoj dovolí, budou ve 2.pololetí roku 2020 odměny vypláceny podle aktuálních možností.


Přijímání nových studentů do 1. ročníků všech studijních programů musí proběhnout v obvyklém rozsahu, avšak nelze vyloučit , že jejich termíny budou posunuty a že v některých případech může dojít ke změně jejich formy s cílem zajistit plynulý přísun nových studentů do budoucích prvních ročníků.


Práce z domova je nejlepší prevencí nemocnosti a/nebo karantény zaměstnanců a proto ji fakulta umožní v maximální možné míře, která nenaruší běžný chod fakulty. Prosím, abyste své pracovní povinnosti plnili z domova stejně pečlivě jako je plníte na pracovišti. Pokud by tomu tak nebylo, museli bychom – velmi neradi – od povolení práce z domova ustoupit.


Udržení kontinuity specializačního vzdělávání. Vedení fakulty plně podporuje zachování kontinuity specializačního vzdělávání lékařů s cílem, aby nedošlo k výpadku nástupů nových specialistů do zdravotnických zařízení.


Prosím, abyste tyto principy všichni přijali za své a pomohli tak fakultě překonat složité období. Přeji Vám všem pevné zdraví a těším se, že to vše společně hladce zvládneme.


Děkuji za Vaše pracovní nasazení.

S přátelským pozdravem

Petr Widimský

Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor