• Aktuality

Aktuality

12. května 2022

Životní jubileum prof. RNDr. Evy Samcové, CSc.

V měsíci dubnu si připomínáme významné životní jubileum paní profesorky Evy Samcové rozené Štulíkové. Narodila se v Praze a mládí prožila v okolí náměstí I. P. Pavlova, kde také absolvovala základní školu a gymnázium. Již od dětství tíhla ke studiu lékařství, ale v posledním ročníku gymnázia ji její strýc přesvědčil, že budoucnost mají přírodní vědy. Proto si podala přihlášku na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, kde v roce 1965 začala studovat obor analytická chemie. V průběhu studia na vysoké škole se seznámila se svým spolužákem z ročníku Zdeňkem Samcem, který se později stal profesorem fyzikální chemie a ředitelem Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR. Svatbu měli hned následující den po společné promoci 1. července 1970. V témže roce nastoupila jako asistentka na Ústav lékařské chemie a toxikologie Lékařské fakulty hygienické Univerzity Karlovy, který řídil významný český toxikolog profesor Zdeněk Bardoděj. Pod jeho vedením se zabývala výukou seminářů a praktických cvičení. O jejím vysokém pracovním nasazení svědčí to, že v těchto letech zvládla vychovávat dceru a později i syna a přitom učit 25 hodin týdně. Odborně se zabývala využitím izotachoforézy a kapilární elektroforézy pro monitorování zatížení pracovníků z průmyslových provozů toxickými látkami a na téma „Stanovení kyseliny thiodiglykolové v moči osob exponovaných vinylchloridu“ obhájila v roce 1985 svoji disertační práci.


Po listopadu 1989 se aktivně zapojila do transformace Lékařské fakulty hygienické na 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, která nyní vychovává studenty všeobecného lékařství a je schopna zajistit vzdělání ve všech lékařských specializacích. V prvním porevolučním kolegiu děkana 3. lékařské fakulty profesora Cyrila Höschla měla za úkol vybudovat výuku všeobecného lékařství v angličtině a od roku 1997 se stala po několik volebních období proděkankou pro zahraniční studenty. Její činnost spočívala ve vyhledávání zahraničních studentů, organizování přijímacích zkoušek a přípravných kurzů přímo v zahraničí a následné organizaci anglické výuky na fakultě. Zároveň se významně podílela na utváření specifického kurikula výuky medicíny na 3. lékařské fakultě, které je na rozdíl od ostatních českých lékařských fakult oborově integrované, problémově orientované a zaměřené na praktické dovednosti. V roce 1999 byla jmenována přednostkou Ústavu lékařské chemie a toxikologie, který postupně přebudovala na Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie zajišťující kompletní výuku lékařské biochemie v prvním a druhém ročníku studia medicíny. Do nově vznikajícího ústavu přivedla mladé absolventy z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a především dokázala podchytit vynikající studenty z domovské fakulty, kteří jí již v průběhu svého studia pomáhali zajistit výuku biochemie. Celá řada jejích studentů v současnosti vykonává významné funkce, docent František Duška je přednostou Kliniky anesteziologie a resuscitace 3. lékařské fakulty, docent Jan Trnka po ní převzal Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie a doktor Josef Fontana je členem kolegia nově jmenované rektorky Univerzity Karlovy.


Na nově vzniklém ústavu se zabývala rozvojem elektrochemických a elektroforetických metod a jejich využitím v lékařství, zejména pro stanovení biomarkerů a metabolitů v klinických vzorcích. Na téma „Použití iontově separačních metod elektroanalýzy v toxikologii“ obhájila v roce 1995 habilitační práci a v roce 2009 byla jmenována profesorkou v oboru Lékařská chemie a biochemie. Paní profesorka Eva Samcová se významným způsobem zasloužila o vznik a rozvoj 3. lékařské fakulty. V současnosti je nadále velmi aktivní, pravidelně dochází na Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie, kde se věnuje výuce a zkoušení studentů. Paní profesorce přejeme pevné zdraví, spokojenost v osobním i pracovním životě a ať ji stále baví pedagogická činnost.


Za kolektiv jejích spolupracovníků z 3. lékařské fakulty, Petr Tůma


Zdroj: Chemické Listy 116, strana 174

Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor