• Aktuality

Aktuality

19. října 2021

Členové kolegia děkana 3. LF bilancují uplynulé funkční období

MUDr. David Marx, Ph.D.

proděkan pro studium a výuku


1. Co se vám podařilo v oblasti, za kterou zodpovídáte?


Daří se trvale kultivovat naše kurikulum - ve spolupráci s garanty jednotlivých oborů a za aktivní spolupráce studentů byla připravena reakreditace studijního programu Všeobecné lékařství s tím, že v ní již jsou jasně popsány výstupy z jednotlivých předmětů. Reakreditovány byly i studijní obory bakalářské a zásluhou kolegů a kolegyň z Ústavu hygieny, Kliniky anesteziologie a resuscitace a Ústavu ošetřovatelství přibyly dva nové obory - Nutriční terapie a magisterský navazující obor Intenzívní péče.


Ke studiu na fakultě se daří získávat uchazeče motivované nejen ke studiu jako takovému, ale i k řadě extrakurikulárních aktivit v rámci fakulty. U studia v angličtině se daří rozšiřovat spektrum zemí, odkud uchazeče přijímáme (přibyla např. Indie, Taiwan, zvýšili jsme počet uchazečů z Británie).


Jsem rovněž rád, že jsme díky obrovské vstřícnosti akademických pracovníků a studentů, výrazně nadstandardního nasazení pracovníků Studijního oddělení a oddělení IT zvládli (byť zpočátku se škobrtáním) zajistit výuku v loňském akademickém roce včetně testování a posléze zajištění očkování našich studentů.


2. Co vám ve funkci udělalo největší radost?


Zde se budu (ale rád) opakovat - největší radost mi udělala aktivita naši studentek a studentů v průběhu pandemie COVID 19 - jejich akceschopnost, s níž se stali koordinátory pro umísťování studentů do nemocnic, zařízení sociálních služeb i jinak, flexibilita při zajištění péče o děti zaměstnanců FNKV i profesionalita při spouštění a zajištění provozu řady informačních linek - na MZ ČR i jinde.


3. Jaká je vaše představa, co je třeba dále ve vaší oblasti rozvíjet?


S nástupem výuky v rámci nové akreditace programu Všeobecného lékařství je nutno dále pracovat na profilech absolventů jednotlivých ročníků i fakulty jako takové. Rozšiřovat chceme také Didaktický kurs pro pedagogy na fakultě a to pro učitele všech studijních oborů.


Pokračovat budeme též v zajištění péče o studenty - letos byl zahájen pilotní provoz Kontaktního místa pro duševní zdraví studentů - tuto oblast jistě čeká nejen v rámci UK, ale i specificky na fakultě další rozšiřování.


Pro mě osobně je důležité udržet a rozvíjet oblast studia a výuky na fakultě i v rovině komunikace mezi učiteli a studenty a udržet tak charakter fakulty ke studentům vstřícné a otevřené.


doc. MUDr. František Duška, Ph.D.

proděkan pro podporu a evaluaci výzkumu


1. Co se vám podařilo v oblasti, za kterou zodpovídáte?


V oblasti podpory vědy a výzkumu jsem již od svého předchůdce zdědil skvěle pracující oddělení vědy a výzkumu pod vedením Mgr. Chlapce a též nastavená transparentní pravidla evaluací a odměňování vědy, vytvářející motivující prostředí pro všechny, kteří bádají. Mou snahou bylo, aby fakulta poskytovala dobrý servis a kladla co nejméně překážek vedoucím týmů a laborek, kteří dělají špičkovou vědu. Snažili jsme se jim usnadnit personální posílení týmů zavedení programů retence nejlepších absolventů Donatio facultatis medicae tertiae a programu POSTDOC. Centrálně se snažíme pro tyto týmy rozvíjet infrastukturu a podporovat její sdílení, přičemž priority investičního rozvoje určují sami vědci. V příštím roce doufáme ve velký posun v této oblasti v souvislosti s prostředky z programu Jan Amos Komenský. Podařilo se nám rovněž posílit zastoupení fakulty v klíčových grantových agenturách a posílit oddělení vědy tak, aby zvládlo i administrativu v angličtině u vědeckých kolaborativních projektů financovaných z rozpočtu Evropské komise.


2. Co vám ve funkci udělalo největší radost?


Když bylo letos na jaře konečně za mnou pětileté mezinárodní hodnocení vědy podle Metodiky 17+. Ale vážně… Nejvíce hrdý se cítím, když vidím nějaký článek vědců 3. LF UK v některém z časopisů s bílým přebalem (např. New England Journal of Medicine). A samozřejmě – byť to nesouvisí úplně s vědou - hrdost jsem cítil, když jsem gratuloval prvním úspěšným absolventkám a absolventům našeho nově zřízeného magisterského studia Intenzívní péče nebo při prvním ostrém provozu nového Simulačního centra.


3. Jaká je vaše představa, co je třeba dále ve vaší oblasti rozvíjet?


Chceme dále zlepšovat servis vědcům spuštěním centrálního vědeckého webu labnet.lf3.cuni.cz, kde na jednom místě bude rezervační systém přístrojů, návody, deníky, cloudové úložiště zdrojových dat s možností kontrolovaného sdílení dat a další funkce. Kvalitativní posun ve vědeckém výkonu fakulty ale je možný pouze vznikem dalších úspěšných týmů a laboratoří, ideálně se zakotvenou mezinárodní spoluprací. S proděkankou Šlamberovou a vědci samými budeme i nadále pracovat na vylepšování viditelnosti a atraktivity 3. LF UK pro PhD studenty i postdoky.


prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.

proděkanka pro doktorské studium a studentskou vědeckou činnost


1. Co se vám podařilo v oblasti, za kterou zodpovídáte?


Ve své agendě zodpovídám jak za doktorské postgraduální studium, tak i za vědeckou aktivitu pregraduálních studentů.


Co se týče doktorského studia, domnívám se, že tím pozitivním, co se mi podařilo (za spolupráce členů Komise pro doktorská studia a podpory pana děkana), je ustanovit jasná pravidla pro plnění povinností doktorandů a rovněž i nastavit štědrou finanční motivaci, které by měly zlepšit úspěšné dokončování doktorského studia, a to zejména ve standardní době studia + 1 rok.


Rovněž došlo na naší fakultě k navýšení počtu dostupných kurzů pro studenty doktorského studia. Jedná se o kurz určený primárně pro absolventy lékařských fakult „Úvod do praktické metodologie vědecké práce“, ve kterém se seznámí se základními pojmy a možnostmi vědecké práce v biomedicíně, pak kurz „Základy lékařských věd pro studenty z nelékařských oborů“, který seznámí naopak doktorandy-nelékaře se základy anatomie, patologie, fyziologie a patofyziologie. V neposlední řadě nově vznikl kurz „Metodologické základy výzkumu kardiovaskulárních nemocí“, který je stěžejním kurzem pro studenty nově vzniklé oborové rady Kardiovaskulárních věd. Díky těmto kurzům se nám daří od prvního ročníku seznamovat studenty s náležitostmi a pravidly doktorského studia a do určité míry i vyrovnat nestejné spektrum znalostí jednotlivých studentů na počátku jejich studia.


Jsem také velmi potěšena, že se nám podařilo nastavit systém hodnocení výuky v doktorských studijních programech, kdy po pilotním ověření dotazníku máme nyní k dispozici relevantní závěry, na jejichž základě můžeme činit potřebná rozhodnutí. Další šetření mezi doktorandy plánujeme uskutečnit v nadcházejícím akademickém roce, abychom si opět aktualizovali data, na jejichž základě přistupujeme k potřebným změnám.


Fakulta rovněž podporuje získávání zahraničních zkušeností na dlouhodobých vědeckých stážích a doktorské studium pod dvojím vedením disertační práce Cotutelle.


Pokud se jedná o vědeckou aktivitu pregraduálních studentů, domnívám se, že současná úroveň Studentské vědecké konference (SVK) konané na naší fakultě je srovnatelná s profesionálními vědeckými konferencemi. Svědčí o tom narůstající počet studentů, kteří si volí jako povinně volitelný předmět Studentskou vědeckou aktivitu. Úroveň konference se nám podařilo udržet i v posledních dvou letech, kdy jsme byli nuceni konferenci, vzhledem k pandemii COVID-19, uspořádat v online (SVK 2020), resp. hybridní podobě (SVK 2021). Díky v tomto případě patří studentům a absolventům naší fakulty, kteří každoročně vykonají velký kus práce na přípravách a organizaci konference. Na úroveň SVK jsem opravdu pyšná.


2. Co vám ve funkci udělalo největší radost?


Největší radost mi dělají právě studenti, kteří se účastní Studentské vědecké konference, ať již jako organizátoři, nebo jako studenti prezentující své vědecké poznatky. Energii do žil mi vlévá jejich entuziasmus a inovativní myšlení.


Druhou věcí, která mně dělá radost, je příjemná atmosféra a konstruktivní jednání v rámci Kolegia děkana, a rovněž příjemná spolupráce s administrativními pracovníky děkanátu.Domnívám se a doufám, že se tato atmosféra přenáší i na další pracovníky naší fakulty.


3. Jaká je vaše představa, co je třeba dále ve vaší oblasti rozvíjet?


Nejvíce úkolů vidím především ve zkvalitňování doktorského studia a zlepšování úspěšnosti našich doktorandů. Je to však dlouhodobý a nelehký úkol, a to především proto, že jsme součástí velkého seskupení Doktorských studijních programů v biomedicíně, které jsou společné pro všechny pražské lékařské fakulty, Přírodovědeckou fakultu, Fakultu tělesné výchovy a sportu a studenty pracující na Akademii věd ČR. Toto seskupení má mnoho výhod, ale samozřejmě i nevýhody. Jsem však optimistou a věřím, že se nám bude i nadále dařit zkvalitňovat výuku doktorského studia a získávat úspěšné doktorandy, kteří budou základnou pro další rozvoj vědy na naší fakultě.


prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.

proděkan pro akademické postupy


1. Co se vám podařilo v oblasti, za kterou zodpovídáte?


Průběh habilitačních řízení a řízení pro jmenování profesorem se zrychlil. Má na to vliv několik faktorů. První je, že univerzita předala kompetence pro ověření originality habilitačních prací na fakulty, což umožňuje rychlou kontrolu v přípravné fázi řízení. Dále aktivita většiny habilitačních a jmenovacích komisí je velmi vstřícná k průběhu řízení. Rovněž podpora pracovníků děkanátu z jednotlivých zainteresovaných oddělení včetně IT podpory je v posledních letech vzorná. Konečně projednávání habilitačních a jmenovacích řízení na univerzitě je velmi svižné.

Akreditace a reakreditace habilitačních řízení a řízení pro jmenování profesorem probíhaly v období posledních tří let kontinuálně a pouze s minimálním zdržením při doplňování hodnotícími komisemi požadovaných materiálů. Bylo to především díky aktivitě garantů jednotlivých oborů z naší fakulty.


2. Co vám ve funkci udělalo největší radost?


Fakt, že na fakultě kontinuálně přibývají akademici, kteří splňují kritéria potřebná pro zahájení habilitačního řízení a řízení pro jmenování profesorem. Podle mého názoru to svědčí o dobré atmosféře na fakultě i kolegiálních vztazích na většině ústavů a klinik. Dostatek habilitovaných je totiž známkou žádoucího rozvoje vědy na fakultě, ale rovněž podmínkou pro akreditace a reakreditace habilitačních řízení a řízení pro jmenování profesorem.


3. Jaká je vaše představa, co je třeba dále ve vaší oblasti rozvíjet?


Ze strany vedení fakulty je vhodné nadále pokračovat v trendu podpory vědy a kultivace akademického prostředí. S přispěním administrativních pracovníků jednotlivých oddělení děkanátu to povede k dalšímu kontinuálnímu navyšování počtu a zlepšení průběhu habilitačních řízení a řízení pro jmenování profesorem, a rovněž tak k úspěšnému akreditování a reakreditování jednotlivých oborů.


doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.

proděkan pro specializační vzdělávání


1. Co se vám podařilo v oblasti, za kterou zodpovídáte?


Specializační vzdělávání lékařů jsme začali na fakultě budovat prakticky na zelené louce před deseti lety. Univerzity, resp. lékařské fakulty, do té doby s touto problematikou neměly pražádnou zkušenost, léta letoucí se jednalo o doménu Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví… Ačkoliv je logické, že další vzdělávání lékařů by mělo být v gesci lékařských fakult, spousta konzervativců a škarohlídů tvrdilo, že na tuto agendu fakulty nemají, že jim to nepřísluší, že to nezvládnou, že to bude ekonomicky nevýhodné…. A hle, fakulty to zvládly velmi dobře, nikdo snad dnes již nepochybuje, že jim tato role náleží, a rozhodně na tom neprodělávají ani finančně…


Nicméně, pravdou je, že vybudování celého systému nebylo vůbec jednoduché…. Jednalo se o zcela zásadní změnu desítky let zavedeného systému, změnu přístupu, a především myšlení mnoha kolegyň a kolegů. Jsem rád, že tuto změnu povětšinou kladně přijali a ztotožnili se s ní, za což jim všem velice děkuji.


Především se mi ale podařilo vybudovat skvělý tým kolegů-spolupracovníků v oblasti specializačního vzdělávání, vedený paní Mgr, Markétou Škrabalovou…. Myslím, že kdo s nimi přišel do kontaktu, tak ví, o čem mluvím… Naprosto profesionální tým, dokonale se orientující v nepřehledné problematice složité legislativy, vždy nápomocný komukoliv… mladým lékařům, zařazeným do oboru na naší fakultě… mladým lékařům, zařazeným do oboru na jiných fakultách… garantům oborů… externistům… pracovníkům oddělení specializačního vzdělávání jiných fakult…pracovníkům oddělení vzdělávání nemocnic…. Víte, kdekdo se domnívá, že úspěch záleží na penězích, investicích – co jsme postavili, vybudovali, jaké nové drahé přístroje jsme pořídili… ale ve skutečnosti to je jinak, vše záleží na lidech…


2. Co vám ve funkci udělalo největší radost?


Největší radost mi dělá právě fungující systém, a skoro bych řekl všem a všemu navzdory – složité a nepřehledné legislativě, konzervativnějším kolegům, a někdy i mladým lékařům, s poněkud nereálnými představami a požadavky.


Ale hlavně to, co jsem již zmiňoval…. skvělý tým spolupracovníků, a s tím související věci. Jistě není náhodou, že jsme jedna z největších a nejsilnějších fakult, co se lékařů zařazených do oborů týče… že s námi konzultují složité případy kolegové z jiných pověřených organizací… že pořádáme nezvykle velký počet kurzů… a že jsou naše kurzy vyhledávány a v rámci evaluací velmi dobře hodnoceny.


Téměř neuvěřitelné bylo též okamžité převedení kurzů na distanční formu v loňském roce, na níž jsme přešli jako první a navzdory covidu-19 jsme nezrušili ani jediný povinný kurz.

Těší mě též, že tato oblast má obrovskou podporu ze strany děkana, asociace děkanů lékařských fakult i rektora UK a doufám, že tomu tak zůstane i nadále. A v neposlední řadě i obrovský pokrok v elektronizaci agendy.


Výborné vztahy máme se Státním zdravotním ústavem, v jehož prostorách ostatně sídlí naše oddělení specializačního vzdělávání a kde se koná mnoho našich kurzů. Těší mě dobrá spolupráce s ostatními lékařskými fakultami a kolegy proděkany, členy Koordinační rady pro specializační vzdělávání lékařů.


3. Jaká je vaše představa, co je třeba dále ve vaší oblasti rozvíjet?


Pokračovat v započaté práci, dělat ji naplno. Bojovat za potřebné změny legislativy. Být přátelskou institucí pro mladé lékaře, pro něž ostatně vše děláme. Přesvědčit úplně všechny akademické pracovníky, že specializační vzdělávání je standardní součástí jejich práce. Zefektivnit spolupráci lékařských fakult, zpřehlednit a reorganizovat zajišťovanou agendu; v rámci fakulty rozvíjet další elektronizaci.


doc. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D.

proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy


1. Co se vám podařilo v oblasti, za kterou zodpovídáte?


Naše fakulta patří již tradičně k velmi aktivním, co se týká zahraničních výjezdů. Nejaktivnější zahraniční spolupráce probíhala v rámci programu Erasmus+. Ročně vycestovalo na studijní pobyty a praktické stáže kolem 100 našich studentů a okolo 65 zahraničních studentů přijelo studovat k nám. Výjezdy se realizovaly do 14 evropských zemí, mezi nejpopulárnější patří Rakousko, Německo, Itálie, Francie a Portugalsko. V období pandemie došlo k utlumení zahraničních cest zhruba na polovinu. I přesto však 3. LF několikátým rokem po sobě vykazuje nejvíce mobilit z lékařských fakult UK. Poměrně novou aktivitou je praktická stáž Erasmus pro čerstvé absolventy. I tady se 3. LF zapojila s největším počtem vyslaných studentů ze všech fakult UK.


3. LF byla aktivní také ve výjezdech pro pedagogy. Naši učitelé realizovali výukové pobyty či absolvovali školení na prestižních evropských univerzitách. Podařilo se nám rozšířit okruh smluvních univerzit a nemocnic, čímž došlo k rozšíření nabídky výjezdů pro naše studenty a pedagogy.


3. LF se dále zapojila například do projektů Aliance 4EU+, kam patří univerzity v Paříži, Heidelbergu, Varšavě, Kodani a Miláně. Spolupráce je rozvíjena jak z hlediska mobilit, tak na úrovni společných výzkumných projektů a dalších aktivit jako jsou například letní školy.


Příchod pandemie zbrzdil fyzické výjezdy a příjezdy akademiků a přesunul část aktivit do online prostředí. Přednáškový cyklus Medicína jako věda se rychle transformoval a podařilo se nám tak propojit řadu zahraničních speakerů s českými studenty pomocí virtuální platformy.


2. Co vám ve funkci udělalo největší radost?


Největší radost mi na poli vnějších vztahů dělají studenti. Kromě studia se aktivně zapojují do dění na univerzitě, charitativní činnosti, reprezentují fakultu ve sportu a tím šíří dobré jméno svojí alma mater. Spolek Medici na ulici, který vznikl na naší fakultě pod vedením dnes už absolventů, získal v r. 2019 cenu Miloslava Petruska za pozitivní počin. Jeho činnost se rozšířila i na ostatní lékařské fakulty v ČR a v rámci kontinuity pomáhá lidem bez domova na medicínské, ale i jiných úrovních. Studenti mě nadchli i proaktivním přístupem v období pandemie COVID 19. Hned po několika dnech kritické epidemiologické situace založili skupinu Dobrovolníci z řad studentů LF a začali na všech potřebných místech pomáhat.


Po mém nástupu do funkce jsem začala pracovat na vzniku Klubu alumni 3. LF. V rámci Zlaté promoce absolventů 1968 jsme se společně poprvé sešli v Karolinu a setkání mělo velmi pozitivní rezonanci. V této tradici pokračujeme, naši absolventi jsou pravidelně zváni na reprezentační plesy fakulty, na odborné přednášky a Zlaté promoce jsou dnes už samozřejmostí.

Těší mě i aktivní přítomnost fakulty na sociálních sítích. Díky pravidelným prakticky každodenním přípěvkům o životě na fakultě se nám podařilo významně navýšit fanoušky facebooku a instagramu. Počet sledujících na instagramu se např. za 4 roky zvýšil z 650 na téměř 4000 osob. Díky těmto platformám dokážeme lépe komunikovat a propojovat se navzájem. Těší mě také možnost prezentovat jednotlivé osobnosti 3. LF v elektronických i tištěných mediích.


Jednalo se o moje první působení v pozici členky Kolegia děkana 3. LF. Atmosféra v tomto týmu je příjemná a práce s mými kolegy je nesmírně obohacující. Děkan fakulty Prof. Widimský je důsledným a zároveň motivujícím šéfem se širokým vědeckým zázemím a je mi ctí pracovat v jeho týmu.


Poděkování patří i paní Mgr. Bendové ze zahraničního referátu a ing. Reichlové z vnějších vztahů za úžasnou a obětavou spolupráci.


3. Jaká je vaše představa, co je třeba dále ve vaší oblasti rozvíjet?


Prostor k rozvoji vidím v oblasti zahraniční spolupráce našich seniorních pedagogů a vědeckých pracovníků. Jejich intenzivnější zapojení do aktivit aliance 4EU+ a dalších univerzitních projektů. Přála bych si, aby se i dále rozvíjel Klub alumni 3. LF a propojení mezi našimi absolventy a fakultou bylo ještě pevnější.


doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D.

proděkan pro rozvoj


1. Co se vám podařilo v oblasti, za kterou zodpovídáte?


Oblast rozvoje představuje aktivity, jejichž dokončení, a tedy hmatatelný výsledek, je obvykle ve skutečnosti vidět až za několik let, v případě stavebních aktivit obvykle za 8-10let. Přesto myslím můžeme být společně hrdí, že se fakultě daří rozvíjet, připravovat a zajišťovat finance pro významné projekty, které povedou ke zlepšení prostorových, výukových i výzkumných kapacit. Mám na mysli např. již provedenou rekonstrukci budovy B, probíhající budování laboratoře pro práci s radioizotopy, připravovanou nástavbu nad posluchárnami budovy A a konečně největší akci v podobě vybudování zcela nové, moderní, budovy s podzemním parkovištěm namísto současné budovy B. Mám také radost, že se podařilo připravit, vysoutěžit a v těchto měsících i realizovat obnovu zastaralé vzduchotechniky a instalaci nových klimatizačních jednotek do všech učeben, poslucháren, pracoven, laboratoří i kanceláří v budově A. Je také vynikající, že se podařilo posílit personál děkanátu o stavebně vzdělanou paní inženýrku a zkušeného pana inženýra, jejichž expertíza bude klíčová pro zdárnou realizaci větších stavebně-investičních akcí, které nás čekají.


2. Co vám ve funkci udělalo největší radost?


Radost mi udělalo, že se pod záštitou pana děkana a společným úsilím všech zainteresovaných, zejména paní tajemnice JUDr. Mužíkové, provozně technického oddělení vedeného panem Tošovským, oddělením rozvoje vedené panem Šmolíkem, ekonomického oddělení vedeného paní Koudelkovou a později také s odbornou pomocí Ing Zlámalové a Ing. Michala a podporou právního oddělení, podařilo vybudovat funkční tým a zavést fungující komunikační procesy tak, aby byla fakulta schopna nejen dokončit stávající projekty, ale zejména připravit a realizovat náročné rozvojové aktivity, které svým investičním objemem a významem, myslím, nemají v historii naší fakulty porovnání.


3. Jaká je vaše představa, co je třeba dále ve vaší oblasti rozvíjet?


V nejbližší době se bude potřeba připravit na zapojení do projektu Národní plán obnovy, jehož vyhlášení se očekává koncem letošního roku, a následně zejména do velkého projektu nazvaného Operační program Jan Amos Komenský, jehož vyhlášení je očekáváno v létě 2022. Průběžně je potřeba intenzivně pracovat na realizaci oprav budovy Ke Karlovu, přípravě nástavby nad posluchárnami budovy A a na projektové přípravě nové budovy B. Česká republika je bohužel zemí, kde příprava stavebních investic trvá cca 10 let (jak dokumentuje například příprava kampusu Albertov).


prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

proděkan pro akademické tradice a etiku


Co se vám podařilo v oblasti, za kterou zodpovídáte?


Nejvíc si cením toho, že jsem pracoval ve skupině, která formulovala dva nové základní dokumenty, které byly posléze přijaty Akademickým senátem UK a které budou do budoucna formovat zaměstnaneckou a etikou politiku UK:


Etický kodex UK a Řád výběrového řízení. Došlo také k upřesnění formulace pozice akademických pracovníků, a rodí se principy karierního řádu na univerzitě včetně principů karierního rozvoje akademických a vědeckých pracovníků a chystají se pravidla jejich hodnocení. Vznikl nejen Etický kodex UK, ale také jednací řád Etické komise. Byly přijaty postupy proti plagiátorství a zásady správy výzkumných dat. Díky formalizaci této oblasti máme nejen transparentní politiku, která by měla představovat především jasná pravidla pro zaměstnance i zaměstnavatele. UK však také získala HR Award, tedy ocenění, které umožňuje jejím pracovníkům a pracovním týmům žádat o granty Evropské unie. Všechny materiály k těmto tématům byly diskutovány a oponovány ve skupině, jejímž jsem měl čest být členem. Je samozřejmě, že závěrečné slovo měl jak akademický senát, tak rektor UK.


Radost mi udělal především fakt, že se tuto administrativně složitou a poměrně komplikovanou práci podařilo dotáhnout do konce. A pochopitelně také fakt, že univerzita HR Award získala.


Myslím, že přijetí dokumentů je jedna věc, jejich implementace do běžného života věc druhá. To bude ve všech částech univerzity důležitý úkol pro další období.Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor