• Aktuality

Aktuality

30. září 2020

Odešel doc. MUDr. Aleš Hahn, CSc., Dr. Med.

Dne 25. září 2020 odešel po delší vážné nemoci ve věku 73 let náš kolega, emeritní přednosta Otorinolaryngologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a dlouholetý zastupující vedoucí Otoneurologické sekce České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP. Ztratili jsme tak jednoho z předních odborníků, akademika, pedagoga, člověka, kterého jsme si vážili.


Doc. Hahn pocházel z lékařské rodiny. Vystudoval gymnázium na Praze 2. Po promoci na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v roce 1971 nastoupil na post asistenta I. Ústavu pro lékařskou a soudní chemii. Otorinolaryngologii se začal věnovat až v roce 1973, kdy se stal sekundárním lékařem Otorinolaryngologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a Univerzity Karlovy u prof. Karla Sedláčka. Zde pracoval zprvu jako sekundární lékař na lůžkovém oddělení i ambulanci a získával své klinické zkušenosti z celé otorinolaryngologie.

Po složení atestace 1. stupně z ORL v roce 1976 se doc. Hahn věnoval problematice otoneurologie. Vedl poradnu pro nitroušní poruchy. Již v tomto období se aktivně zúčastňoval klinických seminářů a zahraničních stáží, kde sbíral první zkušenosti s vědeckou prací.


Tehdejším přednostou kliniky byl pověřen prací na vestibulárním oddělení. K jeho učitelům patřili doc. Armín Široký z Neurologické kliniky FVK UK, prof. Ervín Černý, doc. Miroslav Holub z ORL oddělení ÚVN Praha, prof. Miroslav Novotný z ORL kliniky MU Brno a také prof. Michal Pichanič z ORL Kliniky UPJŠ Košice. Cenné zahraniční zkušenosti nabyl opakovaným pobyty u prof. Otto Ribáryho na ORL klinice Semmelweisovy Univerzity v Budapešti, prof. Ernesta Gerharda na ORL klinice University Charité v Berlíně, prof. Joachima Wilkeho na ORL klinice v Erfurtu a prof. Toni Haida na ORL klinice v Erlangenu. Zásadní význam pro jeho další práci měl šestiměsíční pobyt na ORL klinice Gordona Snowa Vrije v Universitaet Amsterdam, kde z podstatné části dokončil svou kandidátskou dizertační práci.


V roce 1984 obhájil vědeckou kandidátskou dizertační práci na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze na téma Diagnóza a audiovestibulární nálezy u pacientů s Menierovou chorobou. V roce 1986 s ním bylo zahájeno na FVL UK habilitační řízení a docentem byl jmenován v roce 1987.


V letech 1989-1992 pobýval doc. Hahn na ORL klinice Julius-Maximilians Universität ve Würzburgu u významného světového specialisty na problematiku otoneutologie prof. Dr. C.F. Clausena, prezidenta mezinárodní Neurootologické a ekvilibrometrické společnosti. Toto pracoviště patří mezi nejvýznamnější světová otoneurologická centra a také díky svému zakladateli prof. Wullsteinovi i přední evropská otologická centra. Pobyt doc. Hahna ovlivnil pro celou navazující kariéru. Navázal bohatou spolupráci s předními světovými odborníky a také zde v roce 1994 obhájil s pochvalou kandidátskou dizertační práci s názvem Neurootologische Befunde bei Patienten mit Akustikusneurinomen.


V říjnu 1992 byl doc. Hahn jmenován přednostou Otorinolaryngologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a ve funkci setrval do roku 2015. Působil také jako náměstek Vinohradské nemocnice. Zajistil významnou rekonstrukci a modernizaci prostor kliniky. Nelze opomenout rozvoj i dalších odvětví otorinolaryngologie, který doc. Hahn svými aktivitami na klinice podpořil.


Odborné poznatky a zkušenosti z praxe publikoval doc. Hahn v odborných domácích i zahraničních časopisech a sbornících. Je autorem několika vyhledávaných monografií: Otoneurologie - diagnostika a léčba závratí, Závratě - diagnostika a léčba, Otoneurologie a tinitologie. Jako autor tak jako první zpracoval uvedená témata v české odborné literatuře. Dále jako vedoucí autorského kolektivu, spoluautor a editor se významně podílel na přípravě učebnice Otorinolaryngologie a foniatrie v současné praxi, která se dočkala již druhého vydání.


Pan docent byl skvělý rétor i organizátor odborných akcí. Přednesl stovky odborných příspěvků a byl otcem a hlavním organizátorem národního Otoneurologického kongresu. Miloval svou rodinu. V osobním životě ho přitahovala kultura, především divadlo. Byl také nadšeným sportovcem, výtečným tenistou a fanouškem fotbalového klubu Slávie.

Svou prací, přístupem k pacientům i kolegům zůstává doc. Hahn navždy vepsán do historie otorinolaryngologie.


Čest jeho památce!


doc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D.


Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor