• Aktuality

Aktuality


4. května 2020

Slovo děkana ke studentům 3. lékařské fakulty UK k současné situaci

V Praze dne 30.4.2020


Milé kolegyně, milí kolegové, vážené studentky a studenti,


před měsícem jsem Vás touto formou oslovil v souvislosti s nástupem pandemie nové nemoci Covid-19. Shodou okolností jsem ten dopis studentům (a analogický dopis zaměstnancům) psal den předtím, než v České republice zemřel na tuto nemoc první pacient. Následujících 5 týdnů ukázalo, že naše země patří mezi zatím nejúspěšnější státy v boji s šířením této nevypočitatelné choroby. Kombinace vysokého počtu prováděných testů s nízkým počtem úmrtí a velmi plochou křivkou šíření této choroby staví Českou republiku mezi tři nejúspěšnější státy v Evropě. Je to jistě díky kombinaci celé řady faktorů: včasného a razantního omezení shromažďování i přesunování osob, disciplinovanosti a solidaritě občanů, skvělé úrovni zdravotnictví, efektivní struktuře hygienické služby, koordinujícímu působení Státního zdravotního ústavu a ohromné vlně dobrovolnických aktivit – mezi nimi na čelném místě aktivity našich studentů. Rád bych na tomto místě poděkoval všem Vám – studentkám a studentům fakulty – za to, jak jste pomohli fakultě toto první období zvládnout a samozřejmě za úžasnou iniciaci a realizaci širokého spektra dobrovolnických aktivit ve zdravotnických zařízeních, v hygienické službě i v sociální péči. 


Jistě si nyní každý z Vás klade otázku, jak dál. Je jisté, že naše země (ani žádná jiná) nemůže dlouho vydržet v „zamčeném stavu“ (lockdown) – vedlo by to k ekonomické katastrofě, jejíž dopady i na zdravotní péči by byly mnohem horší než dopady nemoci Covid-19. Celý svět proto nyní hledá odpověď na otázku, kde leží optimální kompromis mezi záchrannou života za každou cenu versus záchranou ekonomiky za každou cenu. Nikdo na světě správnou odpověď v tuto chvíli nezná. Pevně věřím, že se naší zemi bude dařit i v této nadcházející etapě pandemie Covid-19. Hlavním důvodem k mírnému optimismu je fakt, že by nás už nyní (po nabytých zkušenostech včetně bleskurychlé reorganizace nemocnic a včetně nyní již masové dostupnosti testování) neměla tato nemoc zaskočit tak, jak zaskočila některé naprosto nepřipravené státy. Lze očekávat, že relativně (ve srovnání s většinou evropských států) klidná situace (desítky nových případů a jednotky nových úmrtí na Covid-19 v ČR denně) bude s mírným kolísáním trvat po celý zbytek roku 2020. Je proto nutné, aby se všechny oblasti lidské činnosti (kromě těch epidemiologicky nejrizikovějších a současně ekonomicky méně podstatných) postupně vracely k normálnímu fungování. I pokud bude vývoj stabilní, je jisté, že dojde k velkému propadu ekonomiky. 


Jak tedy dál bude fungovat v tomto roce naše fakulta ? Z pohledu ekonomického chodu instituce máme velkou výhodu (proti mnoha podnikům, které jsou nyní ekonomicky ohrožené ve své samotné existenci) v tom, že jistě nehrozí zánik žádné lékařské fakulty – potřeba vychovávat lékaře a další zdravotnické profese minimálně zůstane zachována, pokud dokonce nevzroste. Přesto je možné, že rozpočet fakulty bude ovlivněn tím, jak se vyvine státní rozpočet, potažmo rozpočet UK. Z pohledu vnitřní atmosféry na fakultě jsem pevně přesvědčený, že fakulta vyšla z první fáze této krize vnitřně posílena – ve všech přijatých krocích bylo vedení fakulty jednotné a tyto kroky byly přijaty s pochopením jak zaměstnanců, tak i studentů. Za to ještě jednou z celého srdce děkuji.


Co nás tedy konkrétně čeká v roce 2020? Strategie fakulty, přijatá kolegiem děkana 19. března zůstává v platnosti:


  • Studenti posledních ročníků musí mít možnost dostudovat v plánovaném termínu

  • Studenti ostatních ročníků musí dostat možnost pokračovat ve studiu bez prodloužení celkové doby studia. V rámci toho fakulta bude uznávat dobrovolnickou činnost ve zdravotnictví či sociální péči jako plnohodnotnou náhradu praktické výuky ve výukovém období akademického roku 2019-20.

  • Přijímání nových studentů do 1. ročníků všech studijních programů musí proběhnout v obvyklém rozsahu.

  • Akademický rok 2019-20 bude dokončen v původním termínu, avšak zkouškové období bylo rozšířeno na celé léto bez přerušení. Všichni garanti předmětů dostali pokyn, aby studentům při plánování zkoušení vycházeli vstříc s ohledem na probíhající činnosti studentů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče.

  • O konání větších akcí (promoce, imatrikulace, přednášky pro větší počet posluchačů, velké konference apod.) rozhodnou opatření nadřízených orgánů (vlády ČR, rektora UK).

  • Udržení kontinuity specializačního vzdělávání.

  • I nadále (a to po celou dobu trvání pandemie) budeme dodržovat stávající hygienická opatření: nošení roušek a dezinfekci rukou.


Způsob výuky v akademickém roce 2019-20 je závislý na vládních nařízeních a nařízeních rektora UK. T.č. je již v omezené míře povolena praktická a klinická výuka za předpokladu splnění řady podmínek včetně dohody garanta příslušného předmětu s přednostou příslušné kliniky či ústavu. Vzhledem k tomu, že do konce výukového období zbývá jen několik týdnů, je pravděpodobné, že výuka v plném rozsahu a formě, v jaké ji známe z minulosti, se v tomto akademickém roce rozběhne jen v malém počtu vyučovaných předmětů. Přesto udělování zápočtů a konání zkoušek musí být umožněno všemi ústavy a klinikami nepřetržitě až do konce tohoto akademického roku tak, aby všichni studenti dostali možnost tento akademický rok řádně dokončit a zapsat se včas do roku následujícího. 


O detailech organizace výuky pro akademický rok 2020-21 je nyní předčasné diskutovat. Pokud se epidemiologická situace dramaticky nezhorší, předpokládám, že nový akademický rok bude probíhat již normálně nebo téměř normálně tak, jak jsme zvyklí z minulosti. Vzhledem k omezením praktické výuky v letním semestru AR 2019-20 budou garanti těch předmětů, které pokračují i v AR 2020-21, vyzváni k tomu, aby modifikací výuky (tj. větším důrazem na její praktickou část) umožnili studentům vynechané oblasti daného předmětu si doplnit v novém AR.


Prosím, abyste i nadále výše uvedené principy všichni přijali za své a pomohli tak fakultě překonat složité období. Přeji Vám všem pevné zdraví a těším se, že to vše společně hladce zvládneme.


Děkuji za Vaše pracovní nasazení v rámci dobrovolnické činnosti.


S přátelským pozdravem

Petr Widimský


:: English version

Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor