Koncepce rozvoje Ústavu pro studium obezity a diabetu (ÚSOD)


Od současnosti do budoucna - analýza zdrojů

Personální zdroje: V současné době disponuje ÚSOD personální kapacitou vyjádřenou v celkem 11,8 přepočtených úvazků (Výroční zpráva 3. LFUK ta rok 2015). Personální struktura dle fakultních webových stránek odpovídá složení: profesor, 2 odborní asistenti, 1 asistent, a dále výzkumní pracovníci a pracovníci pro vědu a výzkum, vedoucí sekretariátu, 3 laboratorní a techničtí pracovníci a 4 postgraduální studenti. Vedle pracovního poměru se na výzkumné činnosti ÚSOD aktivně podílí na základě dohod o práci konané mimo pracovní poměr také pregraduální studenti 3. LFUK  a klinicky orientovaní výzkumní pracovníci.


Důležitým faktorem práce Ústavu je vědecko-výzkumná činnost v podobě řešení grantových úkolů, která se významně promítá jak personálního obsazení tak zejména do organizační struktury ÚSOD vznikem dočasných projektových celků organizovaných kolem grantových projektů s jasně definovanými úkoly. V současné době jsou na ÚSOD řešeny 4 grantové projekty, které definují odpovídající projektové skupiny: 1) NT14486 Úloha mastných kyselin v regulaci imunitního stavu tukové tkáně, 2) 16-29182A Vliv pohybové aktivity a omega-3 mastných kyselin na metabolické zdraví a dysfunkci tukové tkáně u seniorů, 3) 15-30155A Poruchy metabolizmu mastných kyselin při syndromu obstrukční spánkové apnoe a 4) 260165/SVV/2016 Diabetes mellitus, komplexní metabolická porucha s mnoha aspekty.


Prostorové, technické a nehmotné zdroje: Klíčovým předpokladem úspěšné práce ve vědecko-výzkumné, klinické i výukové oblasti je odpovídající, často vysoce specializované, technické a technologické vybavení pracoviště. K tomuto účelu disponuje ÚSOD pracovními prostory laboratorními a pracovnami pro studenty a vědecké pracovníky. Prostory pro laboratorní práci jsou reprezentovány zejména 4 laboratořemi umístěnými v budově 3. LFUK a 2 laboratořemi umístěnými v prostorách SZÚ (Státní zdravotní ústav, na základě Memoranda o spolupráci mezi 3.LFUK a SZÚ), které jsou doplněny o 3 pracovny ve 3.LFUK a 2 pracovny v SZÚ. Spolu se základním běžným vybavením laboratoří pro molekulárně biologické aplikace (kultivace buněk in-vitro, PCR, Western blotting, kolorimetrické metody) disponuje ÚSOD inkubátorem pro kultivaci buněk, 2 laminárními boxy pro sterilní práci s buňkami, pokročilým spektrofotometrem pro mikrotitrační destičky, unikátním spektrofotometrem NanoDrop 1000 vyžadující velmi malé množství vzorku (< 1 µL), chlazenou centrifugou, třepací lázní, homogenizátory tkání, hlubokomrazícími boxy (- 80°C) a Dewarovými nádobami s tekutým dusíkem pro skladování biologických vzorků a buněk. Pro výzkum vlivu setrvalé a intermitentní hypoxie je na ÚSOD k dispozici systém pro expozici adherentních buněk intermitentní hypoxii a ve spolupráci se SZÚ pak mají pracovníci přístup k certifikovanému SPF (specific patogen free) zvěřinci k využití pro experimenty prováděné na zvířatech (myš, potkan) včetně podrobné metabolické fenotypizace, nepřímé kalorimetrie a zátežové diagnostiky malých laboratorních zvířat (kalorimetr Panlab Oxylet Pro). V oblasti vybavení pro zátěžovou diagnostiku jsou na ÚSOD k dispozici bioimpedanční přístroj (Bodystat) a přesné osobní váhy (Tanita), 2 bicyklové ergometry propojené s analytickým systémem pro zátěžovou diagnostiku a nepřímou kalorimetrii (SensorMedics) a zátěžové EKG (GE Healthcare).


Vedle přístrojové techniky přímo spravované, zajišťuje ÚSOD intelektuální (know-how), personální a technickou podporu a dozor nad vybavením široce sdíleným s ostatními ústavy a pracovníky na 3. LFUK. Jedná se zejména o konfokální mikroskop (Leica TCS SP2), PCR cycler (ABI 7500) a přístroj pro flowcytometrickou analýzu (FACSCalibur).


Nehmotné zdroje: Přestože technické a prostorové vybavení představují nutnou podmínku práce a rozvoje pracoviště, zcela zásadní roli sehrává jedinečné know-how jednotlivých klíčových pracovníků ÚSOD reflektované ve spektru pokročilých výzkumných metod, které jsou na ÚSOD zavedeny, a jejich interpretaci. Mezi klíčové dovednosti, schopnosti a know-how koncentrované a navzájem se doplňující v ÚSOD patří zejména 1) práce s primárními (z biopsie získanými) lidskými adipocyty a preadipocyty, a dále možnost jejich kultivace a diferenciace in vitro s cílem provádět experimenty využívající tyto a další buňky (lipolytická aktivita, transport mastných kyselin do buňky, stres endoplazmatického retikula, endokrinní aktivita), 2) pokročilé metody molekulárně-biologického výzkumu, 3) skupina metod využívající k měření intracelulárních veličin zobrazování buněk konfokálním mikroskopem, včetně zobrazování živých buněk, 4) metody založené na flowcytometrické analýze,  5) expozice různých typů adherentních buněk (adipocyty, myocyty, hepatocyty, pankreatické β-buňky) setrvale a intermitentní hypoxii, 6) metabolická fenotypizace malých laboratorních hlodavců (glukózová tolerance, inzulínová citlivost,  a 6) široké spektrum experimentálních a fenotypizačních metod prováděných na lidských dobrovolnících (hyperinzulinemický klemp, intravenózní glukózový toleranční test, mikrodialýza tukové tkáně, biopsie tukové tkáně, akutní definovaná fyzická aktivita).


Rozvoj a koncepce ÚSOD pro další roky - vize a poslání

Pro další rozvoj vysoce úspěšného a respektovaného pracoviště, kterým ÚTL/ÚSOD je, v jeho základních oblastech působení (výzkum, výuka a klinická péče), je výhodné stanovit středně až dlouhodobé strategické cíle v podobě vize a definovat poslání ÚSOD. Tyto cíle musí být v plném souladu s dlouhodobými strategickými cíli 3. LFUK a odpovídat dlouhodobému výzkumnému zaměření fakulty. Vize i poslání charakterizují obecný záměr vedení ústavu a slouží nejen jednotlivým pracovníkům a vedoucím projektových/grantových skupin k základní orientaci a pochopení smyslu existence ústavu, ale slouží i k prezentaci ÚSOD zevně. Pro účely výběrového řízení jsou poslání i vize definovány níže s tím, že definitivní veřejné znění bude upraveno ve spolupráci s vedoucími jednotlivých pracovních skupin, neboť se jedná o strategické cíle, na jejichž realizaci se budou podílet.


Vize: ÚSOD je respektovaným centrem translačního výzkumu a unikátních znalostí, jehož výsledky vedou k inovativním léčebným strategiím obezity a diabetu.


Poslání: Propojením základního a klinického výzkumu v oblasti metabolismu přináší ÚSOD veřejnosti prakticky aplikovatelná preventivní a terapeutická řešení. Úsilí je věnováno vzdělávacím aktivitám v podobě pregraduální i postgraduální výuky a prezentaci výsledků a názorů na odborných fórech.Takto definovaná vize a poslání ÚSOD jsou v souladu s dlouhodobým záměrem 3. LFUK, který je uveden v dokumentu Dlouhodobý záměr 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (3. lékařská fakulta UK, 2011), který uvádí: "Výzkum na 3. lékařské fakultě představuje spolu s výukou její základní program. Orientace vědecké práce na fakultě je zásadně zaměřena na aplikovaný a základní lékařský výzkum. Vědecká práce plně respektuje všechny právní a etické normy České republiky a Evropské Unie." a naplňuje jeden ze základních vědeckých problémově orientovaných okruhů (Výzkum v oblasti metabolismu, výživy a diabetologie).

Specifické strategické cíle

Ve výzkumné oblasti je cílem i pro dalších 5 let udržet či dále posílit současnou vynikající vědecko-výzkumnou produktivitu, kdy ÚTL/ÚSOD patří dlouhodobě mezi pět nejproduktivnějších pracovišť na celé 3. LFUK a jednotliví pracovníci se opakovaně umísťují na předních příčkách v souhrnném hodnocení publikační aktivity. Jednou z cest ke zvýšení publikačních výstupů je zvýšení diverzifikace klíčových témat a jejich propojení tak, aby na řešených projektech spolupracovali odborníci z několika pracovních skupin ÚSOD, a tím vzájemně posilovali konkurenceschopnost v grantových soutěžích a výsledky byly publikovány ve vysoce kvalitních časopisech. Kromě projektů podporovaných grantovými agenturami budou expertíza a unikátní intelektuální zdroje a databáze využity k realizaci dlouhodobých projektů zaměřených na důležité otázky metabolického a obezitologického výzkumu (např. dlouhodobé výsledky dietních intervencí či stanovení mortality u pacientů s obstrukční spánkovou apnoe a diabetes mellitus). Neodmyslitelnou podmínkou je rozvoj vědecké integrity a adherence k nejvyšším etickým standardům, realizovaný například formou prezentace a širší diskuze i průběžných výsledků na pravidelných laboratorních mítincích. Důraz bude kladen ne bilaterální aktivní spolupráci se zahraničními institucemi (INSERM, Univerzita v Grenoblu, Johns Hopkins University) a ještě aktivnější zapojení do programů ERASMUS, RESPIRE a dalších výměnných projektů, které mohou přivést motivované a schopné vědecké pracovníky v různých stadiích jejich kariéry. V neposlední řadě je důležitým cílem kariérní rozvoj a úspěch absolventů doktorského studia a post-doktorských pracovníků a posílení diseminace znalostí koncentrovaných v ÚSOD při výuce studentů 3.LFUK, například formou „hostující“ výuky v oborech fyziologie, patofyziologie, molekulární biologie, vnitřní lékařství apod.

Koncepce rozvoje ÚSOD - organizační struktura a zaměření pracovních skupin

Dosažení strategických cílů a dalšímu rozvoji ÚSOD odpovídá i navržená organizační struktura, která vychází ze současného stavu a pro budoucí léta jasněji definuje jednotlivé značně autonomní a úzce spolupracující pracovní skupiny a laboratoře, jak zobrazuje Obrázek č. 1. Organizační struktura ÚSOD tak představuje kombinaci liniové a projektové (maticové) struktury, která je pro výzkumně- a kreativně- orientované instituce vhodná, jelikož mimo jiné umožňuje a podporuje efektivní horizontální spolupráci a využití expertních znalostí mezi jednotlivými pracovními skupinami. Limitací maticové struktury jsou vysoké nároky kladené na manažerské schopnosti vedoucích pracovníků jednotlivých projektových týmů, kteří musí být schopni efektivní komunikace nejen směrem k přímo řízeným pracovníkům, ale také směrem k vedení ÚSOD, ostatním projektovým týmům a managementu fakulty.Lze předpokládat, že toto základní rozdělení může být v průběhu času modifikováno a rozšiřováno ve spolupráci s jednotlivými vedoucími pracovních skupin, například v návaznosti na získání grantové podpory, kdy větší grantový úkol (GAČR, AZV, evropské projekty) může vést ke vzniku dočasné projektově orientované pracovní skupiny seskupené kolem daného grantu. Vedoucím každé skupiny bude zkušený pracovník s odpovídajícími teoretickými znalostmi a manažerskými dovednostmi a demonstrovanou zkušeností v řízení spolupracovníků (např. úspěšné řešení grantových projektů či excelentní výsledky v klinických/praktických úkolech). Vedoucí pracovních skupin budou zodpovědní za realizaci vědecko-výzkumných projektů a dalších úkolů (výuka, prezentace na konferencích) a ve spolupráci s přednostou ÚSOD budou společně naplňovat dlouhodobé strategické cíle ústavu. Předpokládá se, že každá pracovní skupina bude aktivně periodicky žádat o grantové prostředky národní i mezinárodní grantové agentury, a to jak v případě grantů pro seniorské řešitele (GAČR, AZV), tak grantů pro pregraduální a PhD studenty (GAUK).


Pracovní zaměření a úkoly jednotlivých skupin sestávají/budou sestávat jak z vědecko-výzkumné činnosti (často definované grantovými projekty), tak z výukové činnosti a v některých případech i klinicky orientovaných úkolů (dle domluvy s vedoucími pracovních skupin), jak shrnuto níže:


  • Laboratoř tukové tkáně: výzkum endokrinních, funkčních a morfologických změn v tukové tkáni a adipocytech se zaměřením na mechanismy rozvoje inzulínové rezistence a obezity. Řešení grantů NT14486 „Úloha mastných kyselin v regulaci imunitního stavu tukové tkáně“ a 16-29182A „Vliv pohybové aktivity a omega-3 mastných kyselin na metabolické zdraví a dysfunkci tukové tkáně u seniorů“. Výuka v kurzu „Buněčné základy medicíny“, organizace volitelných kurzů „Buněčná a genová terapie“ a „Molekulární biologie obezity, inzulinové resistence a metabolického syndromu“.

  • Pracovní skupina pro klinickou obezitologii a Česko-francouzská laboratoř pro klinický výzkum obezity úzká spolupráce a zajištění klinické části řešených grantů, rozšíření obezitologické ambulantní péče na 2. interní klinice FNKV. Výuka povinně volitelného kurzu „Obezita a poruchy příjmu potravy“

  • Laboratoř pro výzkum metabolizmu a hypoxie: základní i klinický výzkum mechanismů spojujících syndrom obstrukční spánkové apnoe a expozici hypoxii s rozvojem metabolických poruch, řešení grantů 15-30155A „Poruchy metabolizmu mastných kyselin při syndromu obstrukční spánkové apnoe“ a 260165/SVV/2016 „Diabetes mellitus, komplexní metabolická porucha s mnoha aspekty“. Výuka v oborech fyziologie (integrační konference), vnitřní lékařství se zaměřením na diabetologii a endokrinologii (2. interní klinika) a doplňující výuka v kurzu Buněčné základy medicíny.

  • Pracovní skupina pro experimentální léčbu diabetu: nově ustanovená skupina, jejímž prvním cílem je definovat možnosti a mechanismy účinku inovativní léčby diabetu pomocí minimálně invazivních zásahů na zažívacím traktu. Prvním projektem je výzkum funkčních, histomorfologických a endokrinních změn po endoskopické radiofrekvenční ablaci sliznice duodena u diabetického potkana (kmen ZDF). Úzká spolupráce s 2. interní klinikou FNKV  a Státním zdravotním ústavem. Podána žádost o podporu GAUK 2016. Expertní skupina pro metabolický výzkum a metabolickou i zátěžovou fenotypizaci malých laboratorních zvířat poskytující spolupráci a servis ostatním akademickým pracovníkům. 

  • Pracovní skupina pro pohybovou aktivitu: v rámci výzkumné činnosti zajištění preskripce a realizace fyzického tréninku seniorů v rámci grantu 16-29182A „Vliv pohybové aktivity a omega-3 mastných kyselin na metabolické zdraví a dysfunkci tukové tkáně u seniorů“ (Ing. Michaela Šiklová), rozvoj výzkumu v oblasti vlivu pohybové aktivity na metabolické parametry v celém organismu i v jednotlivých tkáních, v letech 2017-2018 rozvoj výzkumného projektu zaměřeného na výzkum faktorů limitujících dodávku a utilizaci kyslíku v periferních tkáních během zátěže i chorobných stavů (spolupráce s Laboratoří pro výzkum metabolismu a hypoxie). Výuka v rámci Katedry preventivního lékařství kurz „Tělovýchovné lékařství“ a dále volitelný kurz „Sportovní medicína: diagnostika a pohybová terapie“.


Jednotlivé pracovní skupiny v ÚSOD mezi sebou budou úzce spolupracovat a navzájem dle potřeby  konkrétního řešeného projektu sdílet unikátní know-how jak v podobě vědeckých pracovníků (pracovník realizuje dané know-how v několika pracovních skupinách) tak v podobně technického vybavení (sdílení klíčové infrastruktury). Touto horizontální spoluprací bude dosaženo nejen aditivního, nýbrž multiplikačního efektu jak ve vědecké, tak výukové a klinické činnosti a povede k naplnění společné vize.

Koncepce rozvoje ÚSOD – spolupráce s dalšími pracovišti a institucemi

Vzájemná spolupráce jedinců i výzkumných skupin je předpokladem jejich dalšího rozvoje a posílení národní i mezinárodní konkurenceschopnosti. V rámci 3. LFUK již nyní aktivně pracovníci ÚSOD spolupracují na konkrétních společných projektech zejména s Ústavem výživy a Ústavem biochemie, buněčné a molekulární biologie (včetně společných publikačních výstupů. Zcela recentně se etabluje spolupráce s Ústavem histologie a embryologie a Českým vysokým učením technickým v projektu experimentální léčby diabetu. Do dalších let se předpokládá další rozvoj této spolupráce formou podávání společných grantových přihlášek a vzájemným spolu-školitelstvím studentů PhD studia. Rovněž v mezinárodní spolupráci patří ÚTL/ÚSOD mezi velmi úspěšné ústavy s dokumentovanou historií účasti v několika evropských výzkumných programech a založením Česko-francouzské laboratoře pro klinický výzkum obezity. Je však potřeba kriticky poznamenat, že míra zapojení zejména do větších evropských grantových projektů v posledních letech poklesla. V budoucích letech bude tedy jednou z priorit vedení ÚSOD rozvinout více aktivní spolupráci na mezinárodní úrovni, formou aktivního vyhledávání akademických i korporátních partnerů v Evropě a navazovat s nimi spolupráci.


Poslední změna: 3. únor 2017 15:04 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor