• Fakulta
  • Základní odborová organizace FNKV a 3. LF UK

Základní odborová organizace FNKV a 3. LF UK

Základní odborová organizace Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty (http://www.odboryvinohrady.cz) zastupuje zaměstnance 3. lékařské fakulty UK při jednáních s vedením fakulty. Jedná se hlavně o pracovněprávní oblast, kontrolu dodržování ustanovení zákoníku práce. Cílem při kolektivním vyjednávání je zakotvit co nejvíce výhod pro zaměstnance v Kolektivní smlouvě v rámci platných zákonů. V součinnosti s vedením se snaží o vyjednání co nejlepších pracovních podmínek pro zaměstnance. Ustanovení Kolektivní smlouvy se týkají všech zaměstnanců fakulty. Pro komunikaci mezi zaměstnavatelem, zaměstnanci a výborem odborové organizace je zřízena emailová adresa


Dokumenty

Kolektivní smlouva uzavřená podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ostatními právními předpisy, zejména zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, upravuje individuální a kolektivní vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci a jejich vzájemná práva a povinnosti nejen v oblastech pracovněprávních závazků, ale též při péči o zaměstnance, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, mzdových nárocích a spolupráci mezi zaměstnavatelem a odborovými orgány.


Ke stažení:


Kolektivní smlouva s účinností ode dne 1. prosince 2016 uzavřená mezi Univerzitou Karlovou a příslušnými odborovými orgány působící na Univerzitě Karlově.


Úplné znění dodatku ke Kolektivní smlouvě uzavřený mezi 3. lékařkou fakultou UK a Základní odborovou organizací Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR. Tento dodatek doplňuje příslušné části Kolektivní smlouvy s ohledem na specifické podmínky 3. lékařské fakulty UK.Poslední změna: 30. duben 2018 13:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor